Privacy Policy

Stichting Muziek aan Bed respecteert de privacy van haar donateurs, vrijwilligers, medewerkers en samenwerkingspartners. En natuurlijk van iedereen die een optreden aanvraagt of bijwoont. We hechten veel waarde aan de bescherming en beveiliging van je persoonsgegevens en gaan daar zorgvuldig mee om. In deze Privacy Policy leggen we je uit hoe we dat doen, en welke gegevens we opslaan.
Muziek aan Bed houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij in ieder geval:

  • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens vind je verderop in deze Privacy Policy toegelicht;
  • Alleen die persoonsgegevens verwerken die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt;
  • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken, in die gevallen dat de wet voorschrijft dat we dat moeten doen;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens op orde is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets zeggen over jou. Bijvoorbeeld je naam, je leeftijd of je adres. Behalve ‘gewone’ persoonsgegevens zijn er ook bijzondere persoonsgegevens, zoals je religie. Dit is een persoonsgegeven dat Muziek aan Bed nooit vastlegt, omdat we het nergens voor nodig hebben. Andere persoonsgegevens leggen we wel vast, afhankelijk van het soort contact dat we met je hebben.

Donateurs en nieuwsbriefabonnees
Als je donateur bent van Muziek aan Bed, leggen wij in elk geval je naam en je e-mailadres vast, en de manier waarop je wilt worden aangesproken (geslacht) zodat we contact met je kunnen houden. Als je een machtiging afgeeft voor automatische incasso slaan we ook je bankrekeningnummer op.
Van nieuwsbriefabonnees leggen wij de naam en het e-mailadres vast. Dit hebben we nodig om je de nieuwsbrief toe te kunnen sturen.
Alle gegevens die we vastleggen van donateurs en nieuwsbriefabonnees, zijn nodig om de overeenkomst die we met jou hebben uit te voeren, namelijk jou van informatie voorzien over Muziek aan Bed. Dit is de (wettelijke) grondslag op basis waarvan we de gegevens vastleggen. We bewaren ze niet langer dan nodig; als je je afmeldt als donateur of uitschrijft uit de nieuwsbrief, vernietigen we de gegevens die we van je hebben.

Klanten, leveranciers en vrijwilligers
Als je voor Muziek aan Bed werkt, of dat nou vrijwillig is of betaald, en wanneer je een optreden bij ons afneemt of daar het aanspreekpunt voor bent, leggen we ook gegevens van je vast. Deze gegevens hebben we nodig om onze administratie te kunnen voeren, om contact met je te kunnen houden en om dat wat we met jou hebben afgesproken, te kunnen uitvoeren. Dit is de grondslag waarom we de gegevens mogen opslaan.
De gegevens die we van je kunnen vragen zijn: naam, adres, (zakelijk) telefoonnummer, (zakelijk) e-mailadres, bankgegevens, geslacht, geboortedatum, BSN en kopie identiteitsbewijs.
Ook hiervoor geldt dat we alleen die gegevens van je opslaan die we nodig hebben om onze afspraken met jou na te kunnen komen. We bewaren deze gegevens zolang we een zakelijke relatie met jou hebben, en daarna in de financiële administratie gedurende maximaal zeven jaar. Dit is de wettelijke bewaartermijn voor alle gegevens die in onze eigen administratie zitten.

Geïnteresseerden
Als je ons een bericht stuurt via het contactformulier op de website, of per mail, of bijvoorbeeld je interesse in een optreden kenbaar maakt door een visitekaartje af te geven, slaan we de gegevens op die je daarmee aan ons doorgeeft, waaronder het IP-adres. Door op deze manier om informatie te vragen, geef je toestemming voor het vastleggen van je gegevens. We gebruiken die gegevens om je de informatie te geven waar je om gevraagd hebt. Als je niet meer op de hoogte gehouden wilt worden van de activiteiten van Muziek aan Bed, verwijderen we je gegevens.

Doorgeven van jouw gegevens aan anderen
Wij geven alleen gegevens van jou door aan andere partijen als dat noodzakelijk is, of wettelijk verplicht. Zo slaan we bijvoorbeeld gegevens op in ons administratieprogramma en de systemen die we gebruiken voor beheer van ons donateursbestand. Wij zorgen altijd dat we een verwerkersovereenkomst met deze partijen afsluiten.

Overige belangrijke zaken
We slaan geen gegevens op van minderjarigen (jonger dan 16), als we daar geen uitdrukkelijke toestemming voor hebben van een meerderjarige die daartoe bevoegd is, zoals een ouder of voogd.
Als er situaties zijn waarbij we afwijken van wat hiervoor staat, laten we je dat altijd van tevoren weten. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement waarbij wij samenwerken met een andere organisatie en we hebben afgesproken dat we de gegevens van de deelnemers met elkaar delen. Die afwijkende voorwaarden gelden dan alleen in dat specifieke geval.
Soms geven wij, bijvoorbeeld via onze site, links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die partijen met je gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacy policy van de site die je bezoekt.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen en te voorkomen dat ze in verkeerde handen vallen. We gebruiken bijvoorbeeld altijd een gebruikersnaam en wachtwoord, op al onze systemen. En we zorgen voor back-ups. We zorgen er ook voor dat niet iedereen die voor Muziek aan Bed werkt overal bij kan. Onze medewerkers en vrijwilligers kunnen alleen bij die gegevens en systemen die ze nodig hebben om hun taak te kunnen uitvoeren. De gegevens die ze op deze manier kunnen inzien, moeten ze geheimhouden voor iedereen die deze gegevens niet nodig heeft.

En met de links naar Social Media?
Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale media zelf, bijvoorbeeld een Facebook pixel, die onder meer cookies plaatst. Lees de privacy statements van deze sociale media om te zien wat zij doen met je persoonsgegevens.

Wat zijn jouw rechten?
Je kunt een verzoek tot inzage of correctie van je gegevens aan ons sturen. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens voor direct marketing. In sommige gevallen kun je ons verzoeken je gegevens te laten verwijderen. Verwijdering is alleen mogelijk als wij daarna nog aan onze wettelijke verplichtingen kunnen voldoen, zoals bijvoorbeeld de wettelijke bewaartermijnen voor donateursgegevens. Wij zullen in sommigen gevallen je identiteit controleren als je ons een verzoek stuurt. Je kunt het verzoek sturen aan info@muziekaanbed.nl.

Klachten
Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Heb je nog vragen over onze Privacy Policy? Neem dan contact met ons op via info@muziekaanbed.nl.